• Damir

Gdzie szukać pomocy. Złożenie skargi do Strasburga.


Prawo do składania skargi indywidualnej jest fundamentem, na którym opiera się cały europejski system ochrony praw człowieka. Zgodnie z artykułem 34. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, prawo do składania skargi do Strasburga ma: "każda osoba fizyczna, organizacja pozarządowa lub grupa jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia praw zawartych w Konwencji lub jej Protokołach (...)".

Lista tych praw jest bardzo długa, ale do najważniejszych można zaliczyć: prawo do życia, zakaz stosowania tortur i innego poniżającego karania i traktowania, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do sprawiedliwego i rzetelnego procesu.


TRYBUNAŁ

Jeżeli już wyczerpiemy wszystkie dostępne środki, a decyzja sądu nadal nas nie satysfakcjonuje i decydujemy się na złożenie skargi do Strasburga, to pierwszą rzeczą jaką powinniśmy w tej sytuacji zrobić jest napisanie listu do Trybunału w języku ojczystym, w którym przedstawimy powody zwrócenia się do strasburskiej instancji. Przede wszystkim list ten powinien zawierać: 1. Krótkie przedstawienie sprawy 2. Określenie, które z praw zostało naruszone 3. Informacje o wykorzystanych środkach 4. Zestawienie wydanych decyzji z krótką informacją o ich treści, dacie wydania i organie, który je podjął. Należy dołączyć do tych informacji kopie przedstawianych decyzji. List ten należy wysłać na następujący adres:


The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex Francja


I tutaj bardzo ważna uwaga. - Skarżymy państwo. Trybunał nie zajmie się skargami wnoszonymi przeciwko osobom fizycznym lub organizacjom prywatnym, chyba że wykonują one zdania z zakresu władzy publicznej. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku Polski Trybunał rozpatrzy tylko takie sprawy, które miały miejsce po 30 kwietnia 1993 r. - mówi Magdalena Skrzypek-Terlecka, konsultant Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie.

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem są terminy. - Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka możemy wnieść jedynie w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji, będącej podstawą do wystąpienia ze skargą. - Upraszczając, oznacza to, że na złożenie skargi mamy tylko pół roku od wyczerpania wszystkich instancji odwoławczych w Polsce.

2 wyświetlenia

lomzaczr@gmail.com 

Tel: +48 729 475 811

pomoc uchodźcy praca mieszkanie wiadomości legalizacja pobytu

2018. Damir